រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
អង្គភាពស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់អាកាសចរណ៏
ទូរស័ព្ទដៃ: +៨៥៥ ១១ ៣៣៣ ៣៦១
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ២៣ ៨៩០ ៣០៩
ទូរសារ: +៨៥៥ ២៣ ៨៩០ ២៦៨
អ៊ីម៉ែល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
 
State Secretariat of Civil Aviation (SSCA)
Air Accident Investigation Unit
H/P: +855 11 333 361
Tel:  +855 23 890 309
Fax: +855 23 890 268
E-mail: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
   

Visitors

Today 131

Yesterday 123

All 455137