រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
អង្គភាពស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់អាកាសចរណ៏
ទូរស័ព្ទដៃ: +៨៥៥ ១១ ៣៣៣ ៣៦១
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ២៣ ៨៩០ ៣០៩
ទូរសារ: +៨៥៥ ២៣ ៨៩០ ២៦៨
អ៊ីម៉ែល: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
State Secretariat of Civil Aviation (SSCA)
Air Accident Investigation Unit
H/P: +855 11 333 361
Tel:  +855 23 890 309
Fax: +855 23 890 268
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Visitors

Today 132

Yesterday 123

All 455138